1

March 15th, 2016

1

Categories: Uncategorized | Comments Off

.

February 12th, 2016

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

.

January 12th, 2016

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

.

December 27th, 2015

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

เทคโนโลยีกังหันลมกับพลังงานแสงอาทิตย์

June 6th, 2015

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้ เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลัก วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้รับความสนใจจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางเอ็นจินีโอได้นำเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หรือการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากรูปแบบผลิตไฟฟ้าของทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ผลิตร่วมกันได้ โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบผสม (Hy brid System) ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้จากลมและแสงแดดเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สามารถนำพลังงานธรรมชาติที่สะอาดใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นคือ ในตอนกลางวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar photovoltaic) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันหากบริเวณดังกล่าวมีลมพัด กังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ชุดเดียวกัน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอาจจะสามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จากไฟฟ้าที่ถูกบรรจุในแบตเตอรี่จะถูกแปลงไฟด้วยเครื่องแปลงเพื่อให้สามารถใช้กับไฟฟ้าปรกติได้ จากข้อดีของการผลิตไฟฟ้าทั้งสองเราจึงอยากยกตัวอย่างของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทางเลือกทุกประเภท เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างแท้จริง ได้กรุณาให้ทางเอ็นจินีโอติดตั้งระบบผสมระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหน้าสถาบันในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นที่เผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราคิดว่าโครงการดังกล่าวจึงขออนุญาตินำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทางด้านพลังงานได้ศึกษาและพัฒนาต่อไป

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off