เทคโนโลยีกังหันลมกับพลังงานแสงอาทิตย์

June 6th, 2015

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้ เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลัก วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้รับความสนใจจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางเอ็นจินีโอได้นำเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หรือการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากรูปแบบผลิตไฟฟ้าของทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ผลิตร่วมกันได้ โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบผสม (Hy brid System) ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้จากลมและแสงแดดเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สามารถนำพลังงานธรรมชาติที่สะอาดใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นคือ ในตอนกลางวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar photovoltaic) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันหากบริเวณดังกล่าวมีลมพัด กังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ชุดเดียวกัน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอาจจะสามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จากไฟฟ้าที่ถูกบรรจุในแบตเตอรี่จะถูกแปลงไฟด้วยเครื่องแปลงเพื่อให้สามารถใช้กับไฟฟ้าปรกติได้ จากข้อดีของการผลิตไฟฟ้าทั้งสองเราจึงอยากยกตัวอย่างของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทางเลือกทุกประเภท เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างแท้จริง ได้กรุณาให้ทางเอ็นจินีโอติดตั้งระบบผสมระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหน้าสถาบันในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นที่เผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราคิดว่าโครงการดังกล่าวจึงขออนุญาตินำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทางด้านพลังงานได้ศึกษาและพัฒนาต่อไป

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

ปัจจุบันนั้นเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

April 27th, 2015

16

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และยังเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีอันตรายในตัวมัน ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวไม่ต้องไปหาซื้อหรือนำเข้าเหมือนกับพลังงานชนิดอื่นๆ  เสมือนมีแหล่งพลังงานมหาศาลที่ได้มาเปล่าๆ อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่เกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมายังสามารถนำมาใช้ในขบวนการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง หรือใช้สำหรับการตากเสื้อผ้าซึ่งเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา  นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้โดยตรงที่ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงมากนัก เช่น การทำเครื่องต้มน้ำแสงอาทิตย์   การทำเตาแสงอาทิตย์หรือเตาสุริยะ  การทำเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ การทำเครื่องอบแห้งผลิตผลเกษตรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย และยังเชื่อว่าโลกในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานโซลาร์เซลล์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาตอบสนองในยุคประหยัดมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับในปัจจุบันนั้นเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการผลิตเป็นพลังงานความร้อน หลังจากเกิดวิกฤตด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติเริ่มเหลือน้อยลง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 18 ปีข้างหน้านี้  และจากปัจจัยดังกล่าวพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทย สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตตามที่กูรูหรือนักวิชาการด้านพลังงานหลายคนคาดการณ์เอาไว้และจากการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายท่านว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีแสงแดดจ้าตลอดปีและอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างนาน ใน 1 วัน มีแสงแดดประมาณ 8-9 ชั่วโมง และมีแสงแดดที่เข้มข้นเพียงพอเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 5 ชั่วโมง ถือว่ามากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการและนักลงทุนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนเซลล์แสงอาทิตย์ถูกลง 2 เท่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้สนใจจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มขึ้น โดยมีผู้ยื่นความจำนงจัดตั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประมาณ 2800 เมกกะวัตต์ มากกว่าแผนถึง 6 เท่าตัวที่กระทรวงพลังงานเปิดให้สัมปทานเพียง 500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้แล้วราคาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์นั้นมีแนวโน้มที่ถูกลงกว่าที่กล่าวมาข้างต้นอีก เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นแล้วสำหรับบางบริษัทที่นำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

Categories: แวดวงธุรกิจ | Comments Off

ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย.. มุ่งผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

March 21st, 2015

ภาวะโลกร้อน และราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ “พลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) สะอาดได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ มีการใช้ที่แพร่หลายขึ้น แม้ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ยังคิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานในรูปแบบอื่น กระนั้น ก็เป็นเทคโนโลยีพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดโดยมีอัตราการเติบโตของโลก

อุตสาหกรรมการผลิตแผง/เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย.. เป็นการผลิตเพื่อมุ่งส่งออกเนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดและการเติบโตที่จำกัด แม้ว่าด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากแสงแดด แต่ปัจจุบันยังมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่เป็นจำนวนน้อย ในปี 2550 ไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียง 32.3 เมกะวัตต์ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 10.5 หรือประมาณ 3.4 เมกะวัตต์เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ (grid-connected) ในขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.6 หรือ 26 เมกะวัตต์เป็นการผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

เนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดและการขยายตัวที่จำกัด การผลิตแผง/เซลล์แสงอาทิตย์ในไทยส่วนใหญ่จึงเป็นการผลิตเพื่อส่งออก ในปี 2550 ไทยมีการส่งออกสินค้าในหมวดนี้เป็นมูลค่ารวม 213.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของการส่งออกของทั้งโลก โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มประเทศยุโรป อาทิ เยอรมัน ฮังการี และสหรัฐฯ

ด้านการผลิต สถานการณ์การขาดแคลนโพลีซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ทำให้ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นข้อจำกัดของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยผู้ผลิตต้องทำสัญญาจัดซื้อระยะยาวซึ่งต้องมีเงินทุนในการชำระล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

เทคโนโลยีเครื่องชาร์จแบตฯ พลังงานแสงอาทิตย์

February 13th, 2015

ทางเลือกเล็กๆในการช่วยโลกของเรา โดยใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์ของคุณเกือบทุกชนิดบนโลก อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ กล้อง เครื่องเล่น Mp3 ต่างๆ เครื่องเล่นเกม Iphone Ipad หรือ Tablet แถมยังเป็นขนาดพกพาที่สามารถนำติดตัวไปชาร์จได้ทุกๆที่ที่มีแสงอาทิตย์ โดยต่อผ่านสาย USB หรือจะใช้อะแดปเตอร์ น้ำหนักเบาพกพาสะดวก ทำไห้ไม่พลาสในการติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉิน สำหรับท่านที่ชอบเดินป่ามักจะประสบปัญหามือถือแบตหมดหาที่ชาร์จไม่ได้ ที่ชาร์จมือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโซล่าเซลที่มีแบตในตัว สามารถนำไปชาร์จมือถือเวลาแบตหมดก็แค่นำไปวางที่มีแสงอะครับก็จะสามารถชาร์จเก็บไว้ได้อีก จึ่งเป็นทางเลือกทำหรับท่านที่ออกนอกสถานที่บ่อยๆหรือจะนำไปชาร์จกับไปบ้านก็ได้

เครื่องชาร์จเบตสำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือ สามารถชารจ์ไฟเข้ามือถือได้อย่างรวดเร็วด้วยแสงอาทิตย์ น้ำหนักเบาและง่ายต่อการพกพาเหมาะสำหรับใช้เป็นพลังงานสำรองของอุปกรณ์พกพาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ ไอโฟน ไอแพด แบล็คเบอรี่ แทบเล็ต แอนดรอยด์ต่างๆ และมือถือทั่วๆไป มีหัวแปลงให้สำหรับมือถือหลายรุ่น มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์และแสงไฟนีออนในบ้านเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในตัวเครื่องสำหรับไว้ชาร์จแบตในยามจำเป็น เหมาะเป็นไฟสำรองฉุกเฉินในสถานะการณ์ต่างๆ เช่น ออกแคมป์ เดินป่า หรืออุปกรณ์แบตหมดระหว่างทาง ช่วยให้คุณสามารถหาแหล่งจ่ายไฟได้จากทุกที่ที่มีแสง

การพยายามที่จะพัฒนาให้มีระบบและเทคโนโลยีที่นำเอาพลังงานประเภทนี้มาใช้งานให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด และเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าเหล่านี้มีราคาที่ค่อนข้างแพง หรือไม่ก็ก็ต้องใช้เวลานานมากในการชาร์จไฟไปครั้งนึง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา หลักการทำงานของเครื่องชาร์จแบต สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นประจุไฟฟ้า จัดเก็บพลังงานแสงที่เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องชาร์จ ถ่ายเทพลังงานจากแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องชาร์จลงในมือถือหรือชาร์ไฟตรงจากแผงลงสู่มือถือเลยโดยมีแบตและวงจรภายในตัวเครื่องชาร์จเป็นตัวกรองกระแสไฟ

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

แนวโน้มการใช้เซลล์แสงอาทิตย์จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต

January 17th, 2015

แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นพลังงานสะอาดและมีอยู่ทั่วไป แต่การนำมาใช้ประโยชน์อาจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มของแสงที่ไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป แสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ในดวงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์เดินทางมาถึงนอกชั้นบรรยากาศของโลก จะมีความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,350 วัตต์/ตารางเมตร แต่กว่าจะลงมาถึงพื้นโลก พลังงานบางส่วนต้องสูญเสียไปเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆ ที่ห่อหุ้มโลก เช่น ชั้นโอโซน ชั้นไอน้ำ ชั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ความเข้มของแสงลดลงเหลือประมาณ 1,000 วัตต์/ตารางเมตร

ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะมีปริมาณสูงสุดเมื่อพื้นที่นั้นทำมุมตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ ดังนั้นหากต้องการให้พื้นที่ใดรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดต่อวัน ก็จะต้องปรับพื้นที่รับแสงนั้นๆ ตามการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกเสมอ นอกจากนั้น จากการที่โลกเอียง ทำให้ซีกโลกเหนือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูร้อน และเอียงซีกโลกใต้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในฤดูหนาว ดังนั้นเราจึงต้องปรับมุมพื้นที่รับแสงนั้นๆ ในแนวเหนือใต้ (มุมก้มและมุมเงย) ให้สอดคล้องตามฤดูกาลด้วย เพื่อให้พื้นที่นั้นๆ รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดตลอดทั้งปี

แนวโน้มการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคต
- ด้านเทคโนโลยี คงจะมุ่งเน้นไปทางฟิล์มบางมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัสดุจะถูกกว่า และไม่ต้องแย่งตลาดกับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ Crystalline Silicon เป็นหลัก
- ด้านการผลิต คาดว่าจากปี ค.ศ. 1998-2000 กำลังผลิตทั่วทั้งโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวต่อปี
- ด้านการตลาด ตลาดใหม่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปน่าจะเป็นในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะยังมีระบบไฟฟ้าชนบทที่ต้องพัฒนาอีกจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดที่ต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นหากรัฐยังคงเป็นเจ้าของกิจการไฟฟ้า และยังต้องรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในชนบทในหลายกรณี การเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อขยายระบบจำหน่ายไปสู่ชนบท จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าระบบสายส่ง แต่หากมีการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งถ้ากิจการไฟฟ้าถูกแปรรูปให้เอกชนไปแล้ว โอกาสของการขยายตลาดระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะลดน้อยลง

สำหรับตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต มีความได้เปรียบที่จะเติบโตมากขึ้น ทั้งในด้านผู้ใช้และผู้ประกอบการ เพราะนโยบายจากภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน ซึ่งจากผลผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา นักวิชาการไทยได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น ทั้งในเรื่องการติดตั้งใช้งานและการพัฒนาระบบฯ ด้วยตนเอง ตลอดจนความร่วมมือที่เข้มแข็ง ของกลุ่มนักวิชาการพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหากนโยบาย จากภาครัฐยังคงมีความชัดเจน และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังดังเช่นที่ผ่านมา และตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะกรณีไฟฟ้าชนบท (Off Grid) ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร และไม่มีสายไฟฟ้าเข้าถึง ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากในทุกภูมิภาค ของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยาก ในการก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจเซลล์แสงอาทิตย์ ในระดับอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจ ของนักลงทุนต่างประเทศ ที่จะเข้ามาทำตลาดของไทยให้เติบโตขึ้น เมื่อประกอบกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและกลไก / ความสัมพันธ์ด้านการตลาดที่ดีอยู่แล้วในภูมิภาคนี้ โอกาสที่นักลงทุน จะขยายผลไปยังตลาดของประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเช่นกัน

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off