ธุรกิจเทคโนโลยีแนวใหม่ในการใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

September 25th, 2014

ด้วยปัจจุบันที่ภาวะน้ำมันอันเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก มีราคาสูงขึ้นทุกวัน ในขณะที่การใช้งานนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด มีแต่ความต้องการปริมาณน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการค้า การอยู่อาศัย เป็นแหล่งพลังงานต่าง ๆ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมุ่งศึกษาและใช้พลังงานทดแทนแบบใหม่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน ที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีโอกาสหมดไปจากโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือกต่าง ๆ จึงถูกนำมาส่งเสริมให้มีการใช้กันมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก ใช้ได้ในทุกสถานที่ที่มีแสงจากดวงอาทิตย์เพียงพอ รวมทั้งกระบวนการที่ผลิตพลังงานนั้นมีความสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประการสำคัญก็คือ แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีความยั่งยืน ไม่มีที่สิ้นสุด แต่การที่จะได้มาซึ่งพลังงานและนำมาใช้ได้ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้านั้น จะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในรูปของแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเสียก่อนด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก ดังนั้นการนำมาใช้งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งการทำเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผงก็เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน ด้านหน้าของแผงเซลล์ ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นที่ดีมาก เพราะจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

การนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

August 28th, 2014

มีหลากหลายวิธีที่เป็นแนวทางในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในหลายส่วนของอุตสาหกรรมและสามารถนำพลังงานเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบผลิต เช่น การอุ่นอากาศ, การอุ่นน้ำร้อน หรือการต้มน้ำต่างๆได้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะทำให้การใช้เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน หากสามารถดำเนินการลดการสูญเสียพลังงานเหล่านี้ได้มากเท่าใด จะหมายความถึงการที่สามารถลดพลังงานที่ป้อนเข้าสู่เครื่องจักรได้มากขึ้นนั่นเอง และการนำพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่นั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

การนำความร้อนมาใช้

คือ เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนสูญเสียจากกระบวนการหนึ่งกับกระบวนการนั้นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ในการออกแบบระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์การใช้ความร้อนของโรงงาน โดยพิจารณากระบวนการทำให้ร้อนขึ้น และกระบวนการที่ทำให้เย็นลงร่วมกัน ซึ่งทำให้เห็นถึงปริมาณความร้อนที่สามารถหาได้ และปริมาณความร้อนที่ต้องการ การใช้กราฟเพื่อพล๊อตเส้นของกระบวนการทำให้ร้อนและเย็นร่วมกัน จะแสดงถึงปริมาณความร้อนที่มีอยู่และปริมาณความร้อนที่ต้องการใช้ โดยช่วงที่เหลื่อมกันของเส้น จะแสดงช่วงของปริมาณความร้อนที่สามารถจ่ายเทจากกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ไปยังกระบวนการที่ต้องการความร้อนได้

ความร้อนทิ้งกลายเป็นพลังงานความร้อน

ซึ่งเกิดจากกระบวนการสันดาปเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งพลังงานส่วนนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อการประหยัดพลังงานได้ วิธีการนำความร้อนนี้กลับคืนมาใช้ได้อย่างไรนั้นขึ้นกับอุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ้งและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน โดยปริมาณก๊าซร้อนทิ้งจำนวนมากนั้นเกิดจากหม้อไอน้ำเตาเผาขยะ เตาอบและเตาเผาเหล็ก เป็นต้น หากนำความร้อนทิ้งบางตัวดังกล่าวมาใช้นั้น ข้อคำนึงก็คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ เพราะพลังงานสูญเสียในก๊าซทิ้งไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมด แล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นโรงงานควรสำรวจแหล่งของความร้อนที่ปล่อยทิ้ง แล้วหาแนวทางนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนลดต่ำลง การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงมีการเพิ่มสัดส่วนของการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทุกประเทศและทุกหน่วยงานจึงตระหนักถึงและให้ความสำคัญในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: , , | Comments Off

โอกาสของธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

July 30th, 2014

saveawatt

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมมากในหลายๆประเทศ โดยการตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงาน จึงหันมาใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่มากขึ้นแต่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังถือว่ามีจำนวนน้อยเพราะการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งบค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้ไม่มีผู้มาลงทุน แต่ระยะหลังเทคโนโลยีการพัฒนามากขึ้นทำให้ต้นทุนการก่อสร้างลดลงและภาครัฐเริ่มเข้ามาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ จึงทำให้เอกชนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น

ตลาดใหม่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปน่าจะเป็นในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะยังมีระบบไฟฟ้าชนบทที่ต้องพัฒนาอีกจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดที่ต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้นหากรัฐเป็นเจ้าของกิจการไฟฟ้า โอกาสของการขยายตลาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะลดน้อยลง เนื่องจากเอกชนส่วนใหญ่ มักจะมุ่งค้าทำกำไรในระยะสั้นๆ สำหรับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต นั้นมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นทั้งในด้านผู้ใช้และผู้ประกอบการ

เพราะนโยบายจากภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน อย่างเช่น ไฟฟ้าชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร และไม่มีสายไฟฟ้าเข้าถึงยังมีอยู่เป็นจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยากในการก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาทำตลาดของไทยให้เติบโตขึ้น เมื่อประกอบกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและด้านการตลาดที่ดีอยู่แล้วในภูมิภาคนี้ โอกาสที่นักลงทุนจะขยายผลไปยังตลาดของประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้สูงขึ้น โดยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต มีที่ตั้งที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าที่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด และจะต้องมีแหล่งสนับสนุนด้านการเงินที่มั่นคง ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีและสามารถหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับธุรกิจของตนได้เพื่อจะได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: , , | Comments Off

การเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

June 21st, 2014

 

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่มีความสะอาดปราศจากมลพิษ ซึ่งเวลานี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาใช้อย่างไม่หมดสิ้น โดยเฉพาะการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ อาจจำแนกได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การใช้เซลล์อาทิตย์ (solar cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการ นำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า ทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า(อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ สามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ถือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดลง ดังนั้นหากมนุษย์สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตภายใต้ธุรกิจใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ การส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนด้วยการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3 – 4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการรับพลังงานแสงอาทิตย์และเหมาะต่อการทำธุรกิจ Solar Farm เป็นอย่างมาก

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

หลักการและวิธีที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์

June 2nd, 2014

พลังงานแสงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างไฮโดรเจน 4 อะตอม กับฮีเลียม 1 อะตอมแล้วคายพลังงานออกมาจากกฎของไอสไตน์ พลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์ แต่พลังงานดังกล่าวจะส่งมาถึงโลกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากสาเหตุบางประการ เช่น การสะท้อนกลับ การดูดซับไว้โดยบรรยากาศ ที่ห่อหุ้มโลก และฝุ่นละออง ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมมากมายอาจจะนำมาใช้โดยตรง เช่น การตากแห้ง ระบบกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ ระบบทำน้ำอุ่นโดยใช้แสงอาทิตย์ ในบางกรณี มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ดีขึ้น เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซล

ปัจจุบันมีวิธีนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อยู่ 2 วิธีด้วยกัน

วิธีแรกคือใช้อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (solar cells) อุปกรณ์นี้จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง เซลล์แต่ละเซลล์จะถูกเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันเป็นแผงโซลาร์ ซึ่งสามารถนำไปวางไว้บนหลังคาบ้าน ในเครื่องคิดเลข หรือบนพื้นที่โล่งใหญ่ๆ เพื่อให้พลังงานกับเมืองทั้งเมืองก็ได้ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ผลิตมลพิษทางอากาศและไม่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเนื่องจากสามารถนำไปวางไว้บนอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วได้เลย เราจึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า

อีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้

ก็คือใช้ประโยชน์จากความร้อนของมัน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยรวมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วใช้ความร้อนทำให้น้ำเดือด ซึ่งทำให้เกิดไอน้ำ ไอน้ำนี้จะทำให้ใบพัดของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์จะประกอบไฟด้วยกระจกหลายบานบนพื้นที่กว้างที่คอยสะท้องแสงอาทิตย์ขึ้นไปยังเครื่องรับ ตัวเครื่องรับจะรับพลังงานแสงอาทิตย์นี้มาเพื่อเปลี่ยนเป็นความร้อน

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์

1.ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่ใช้งานจึงทำให้ไม่มี มลภาวะทางเสียง
2.ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
3.มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
4.ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาดจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 33 เมกะวัตต์ หรือ 165,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าต้องการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้
5.ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเลบนยอดเขาสูงและในอวกาศ
6.ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด เพราะการส่งและการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: , , | Comments Off