.

February 12th, 2016

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

.

January 12th, 2016

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

.

December 27th, 2015

.

Categories: Uncategorized | Comments Off

เทคโนโลยีกังหันลมกับพลังงานแสงอาทิตย์

June 6th, 2015

กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้ เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลัก วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้รับความสนใจจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางเอ็นจินีโอได้นำเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หรือการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากรูปแบบผลิตไฟฟ้าของทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ผลิตร่วมกันได้ โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบผสม (Hy brid System) ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้จากลมและแสงแดดเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สามารถนำพลังงานธรรมชาติที่สะอาดใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นคือ ในตอนกลางวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar photovoltaic) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันหากบริเวณดังกล่าวมีลมพัด กังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ชุดเดียวกัน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอาจจะสามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จากไฟฟ้าที่ถูกบรรจุในแบตเตอรี่จะถูกแปลงไฟด้วยเครื่องแปลงเพื่อให้สามารถใช้กับไฟฟ้าปรกติได้ จากข้อดีของการผลิตไฟฟ้าทั้งสองเราจึงอยากยกตัวอย่างของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทางเลือกทุกประเภท เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างแท้จริง ได้กรุณาให้ทางเอ็นจินีโอติดตั้งระบบผสมระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหน้าสถาบันในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นที่เผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราคิดว่าโครงการดังกล่าวจึงขออนุญาตินำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทางด้านพลังงานได้ศึกษาและพัฒนาต่อไป

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

ปัจจุบันนั้นเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

April 27th, 2015

16

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และยังเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีอันตรายในตัวมัน ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวไม่ต้องไปหาซื้อหรือนำเข้าเหมือนกับพลังงานชนิดอื่นๆ  เสมือนมีแหล่งพลังงานมหาศาลที่ได้มาเปล่าๆ อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่เกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมายังสามารถนำมาใช้ในขบวนการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง หรือใช้สำหรับการตากเสื้อผ้าซึ่งเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา  นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้โดยตรงที่ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงมากนัก เช่น การทำเครื่องต้มน้ำแสงอาทิตย์   การทำเตาแสงอาทิตย์หรือเตาสุริยะ  การทำเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ การทำเครื่องอบแห้งผลิตผลเกษตรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย และยังเชื่อว่าโลกในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานโซลาร์เซลล์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาตอบสนองในยุคประหยัดมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับในปัจจุบันนั้นเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการผลิตเป็นพลังงานความร้อน หลังจากเกิดวิกฤตด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติเริ่มเหลือน้อยลง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 18 ปีข้างหน้านี้  และจากปัจจัยดังกล่าวพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทย สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตตามที่กูรูหรือนักวิชาการด้านพลังงานหลายคนคาดการณ์เอาไว้และจากการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายท่านว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีแสงแดดจ้าตลอดปีและอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างนาน ใน 1 วัน มีแสงแดดประมาณ 8-9 ชั่วโมง และมีแสงแดดที่เข้มข้นเพียงพอเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 5 ชั่วโมง ถือว่ามากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการและนักลงทุนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนเซลล์แสงอาทิตย์ถูกลง 2 เท่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้สนใจจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มขึ้น โดยมีผู้ยื่นความจำนงจัดตั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประมาณ 2800 เมกกะวัตต์ มากกว่าแผนถึง 6 เท่าตัวที่กระทรวงพลังงานเปิดให้สัมปทานเพียง 500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้แล้วราคาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์นั้นมีแนวโน้มที่ถูกลงกว่าที่กล่าวมาข้างต้นอีก เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นแล้วสำหรับบางบริษัทที่นำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

Categories: แวดวงธุรกิจ | Comments Off